Obchodní podmínky


Obchodní podmínky vztahující se k obchodování v internetovém eshopu www.efeny.cz, který je provozován společností RaP Energo spol. s r.o., Svobody 103, Vrdy 28571, IČO:03320081, DIČ:CZ03320081 (dále jen prodávající).


Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce
číslo 229657.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s objednáním zboží.


Objednáním zboží se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím webu, telefonu, faxu, nebo emailem. Při objednávce prostřednictví webu(nákupního košíku), nebo e-mailu prodávající potvrdí kupujícímu objednávku a předpokládaný termín dodání. Není-li možné objednané zboží dodat v termínu, pokusí se prodávající, po dohodě s kupujícím, zajistit náhradu za původní zboží.


U některých výrobků jsou použity ilustrační obrázky. Z tohoto důvodu je kupující vždy po zaslání objednávky informován mailem, nebo telefonicky o skutečném provedení výrobu.


Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.


Registrace


Na webové stránce www.efeny.cz není vyžadována registrace zákazníka. Nákup je možný bez registrace, pouze s vyplněním potřebných údajů.


Informace o zboží


Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě zájmu o snížení ceny na základě konkurenční nabídky je nutné si tuto cenu domluvit s prodávajícím předem (před vytvořením objednávky). Zpětná úprava ceny není možná.


Doprava a doručování zboží


Zboží prodávající zasílá přednostně přepravní službou Toptrans EU, a.s., dle platného ceníku který najdete zde. Po dohodě si může kupující zajistit svého dopravce. K ceně zboží mohou být připočteny náklady spojené s přípravou zboží.(obalový materiál, palety, přepravní boxy) O této částce je vždy kupující informován při potvrzení objednávky.


Platba


Zboží je hrazeno kupujícím při převzetí zboží (na dobírku), nebo je možné provést platbu zálohovou fakturu. Po dohodě je možná individuální splatnost. Kupující může zaplatit také za zboží v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese RaP Energo spol. s r.o., K Rybníčku 101, Vrdy 28571. Pracovní doba určená pro vyzvednutí zboží je od 7.-15.30hod v pracovní dny.(pondělí-pátek). Po dohodě je možné vyzvednout zboží i mimo pracovní dobu. Na zboží, které není skladem a objednává se u dodavatele v zahraničí, může prodávající požadovat po kupujícím zálohu před doručením zboží.


Storno objednávky


Storno objednávky ze strany kupujícího, kterým může být soukromá nebo podnikající fyzická a právnická osoba (dále jen kupující): má právo stornovat objednávku, pokud prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání. V souladu se zákonem č.367/2000 má zákazník právo do 14 dnů nepoužité zboží včetně daňového dokladu vrátit prodávajícímu na vlastní náklady. Toto právo se vtahuje pouze na fyzické osoby, nikoli na firmy (včetně OSVČ) a právnické osoby, které zboží používají k obchodní nebo podnikatelské činnosti.


Storno objednávky ze strany provozovatele: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, provozovatel bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o náhradě za původní zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo odeslána na uvedenou adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


Záruční doba je 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Tato doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Po dohodě obou smluvních stran může být záruka prodloužena až na 60 měsíců. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
neodborná montáž, zacházení či obsluha nebo použití zboží je v rozporu se stanoveným technologickým postupem
používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedených v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně
poškození zboží přírodními živly
poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci
opotřebením pod mez stanovenou zákonem


Postup při reklamaci zboží


Kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího emailem nebo telefonicky. Na základě této komunikace navrhne prodávající způsob přepravy zboží na svou adresu. Kupující musí zajistit dopravu zboží na adresu provozovny prodávajícího na vlastní náklady. Po převzetí zboží na adrese provozovny prodávajícího bude zahájeno zákonem stanovené reklamační řízení.


DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@rapenergo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje nezasílat, bez souhlasu kupujícího, informace a obchodní sdělení kupujícímu.


Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


KONTAKTNÍ ÚDAJE:


RaP Energo spol. s r.o.
Svobody 103( sklad: K Rybníčku 101)
Vrdy 28571


IČO:03320081, DIČ:CZ03320081


www.efeny.cz
email:info@rapenergo.cz
tel.: 773 630 474, 734 324 155